loader image

Gratis verzending boven de €75

Binnen 3 à 4 werkdagen in huis

Vragen? Neem contact op

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Cranberry Terschelling B.V.

Algemene voorwaarden Cranberry Terschelling B.V., gevestigd te (8894 KX) Formerum aan de Mersakkersweg 5 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 01065951.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Cranberry Terschelling B.V..

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “afnemer” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Cranberry Terschelling B.V. in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met de door Cranberry Terschelling B.V. gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden (overeenkomst van opdracht) of uit hoofde van een met ons gesloten andersoortige overeenkomst, eveneens elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden (overeenkomst van opdracht) of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Het kan derhalve ook gaan om een afnemer zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (consument).

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Indien ook de afnemer naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de afnemer uitdrukkelijk niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de afnemer door Cranberry Terschelling B.V. uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de zakelijke afnemer niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing.

Artikel 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Overeenkomsten komen tot stand wanneer Cranberry Terschelling B.V. de opdracht schriftelijk aanvaardt of wanneer de overeenkomst door de afnemer en door Cranberry Terschelling B.V. is ondertekend. Elektronische overeenkomsten komen tot stand doordat Cranberry Terschelling B.V. de opdracht schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging.

2.2 De door Cranberry Terschelling B.V. aan de afnemer verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De afnemer gaat akkoord met de inhoud van de opdrachtbevestiging

2.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Cranberry Terschelling B.V. niet. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Cranberry Terschelling kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen, zijn geen grond voor teruggave of schadevergoeding.

2.4 Cranberry Terschelling B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.

Artikel 3 PRIJZEN

3.1 De prijzen van Cranberry Terschelling B.V. zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro’s, inclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen, behoudens eventuele kosten van aflevering.

3.2 De in offertes en overeenkomsten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals loon- en materiaalkosten, belastingen en andere heffingen van overheidswege.

3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden, behoudt Cranberry Terschelling B.V. zich het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van (aanvang van) de te leveren zaken en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de afnemer in rekening te brengen. Voorts heeft Cranberry Terschelling B.V. het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

3.4 Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt en volgens het op-is-op principe.

Artikel 4 VERPLICHTINGEN VAN AFNEMER

4.1 De afnemer zal de producten die Cranberry Terschelling B.V. bij de vervulling van de opdracht vervaardigt, tijdig beoordelen.

4.2 Cranberry Terschelling B.V. wijst afnemer er op dat op sommige producten een beperkte houdbaarheidsdatum rust en adviseert afnemer te allen tijde voor gebruik het etiket en/of bijgeleverde gebruiksaanwijzing te raadplegen. Afnemer verplicht zich bij deze dat afnemer de gebruiksaanwijzing heeft gelezen en begrepen en de gebruiksaanwijzing zal volgen.

4.3 Cranberry Terschelling B.V. verkoopt ook alcoholische producten. Voor het bestellen van alcoholische producten dient de afnemer minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Bij het doen van een bestelling via de Website, dient afnemer eerst een account aan te maken waar diverse gegevens, waaronder een e-mailadres, NAW-gegevens, telefoonnummer en de geboortedatum moeten worden ingevuld. Bij een leeftijd onder de 18 jaar is het niet mogelijk om alcoholische producten te bestellen. Cranberry Terschelling B.V. kan bij de levering van de producten tevens om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de producten worden afgegeven. Indien de bestelling niet geleverd kan worden omdat niet vastgesteld kon worden dat aan het leeftijdsvereiste is voldaan, komt afnemer niet in aanmerking voor enige vorm van schadevergoeding. Daarnaast komen de bezorg- en retourkosten voor rekening van afnemer.

Artikel 5 TERMIJNEN

5.1 De producten van Cranberry Terschelling B.V. worden pas geleverd indien de afnemer aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

5.2 De door Cranberry Terschelling B.V. opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Cranberry Terschelling B.V. voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft in het bezit zijn van Cranberry Terschelling B.V..

5.3 De door Cranberry Terschelling B.V. opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de afnemer enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.

5.4 Indien zich wijzigingen voordoen in de werkomstandigheden zoals die bestonden op het moment dat de overeenkomst is tot stand gekomen, worden levertijden zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

5.5 Bij het niet tijdig leveren van producten en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden moet Cranberry Terschelling B.V. derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

5.6 De leveringskosten zijn voor rekening van afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.7 Indien afnemer meerdere producten heeft besteld, is Cranberry Terschelling B.V. gerechtigd om de producten in meerdere leveringen te zenden.

Artikel 6 VERVOER EN VERPAKKING

6.1. Cranberry Terschelling B.V. verbindt zich jegens afnemer om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

6.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal. Verzendkosten zijn exclusief en komen voor rekening van afnemer, tenzij anders overeengekomen.

6.3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

6.4 Bij aflevering van de producten op het adres van afnemer, wordt de wijze van transport door Cranberry Terschelling B.V. bepaald. De afnemer dient de producten onmiddellijk af te nemen. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de producten binnen de bedrijfsruimten of op het terrein van de afnemer is nimmer inbegrepen.

6.5 Indien en zodra de verkochte producten aan het adres van Cranberry Terschelling B.V. ter beschikking van de afnemer zijn gesteld (of, indien hij de producten en niet onmiddellijk meeneemt, door de enkele mededeling van Cranberry Terschelling B.V dat het verkochte te zijnen behoeve is afgezonderd), gaat het risico daarvan over op de afnemer.

6.6 Door Cranberry Terschelling B.V. foutief geleverde producten kunnen uitsluitend geretourneerd worden: – zich bevinden in de originele, ongeopende verpakking;
– in goede staat verkeren (ter beoordeling van Cranberry Terschelling B.V.).

Artikel 7 FACTURERING EN BETALING

7.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan middels vooruitbetaling. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

7.2 Indien de afnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is de afnemer in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van Cranberry Terschelling B.V. op de afnemer, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.

7.3 Is de afnemer in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan Cranberry Terschelling B.V., zonder dat een nadere aanzegging aan de kant van Cranberry Terschelling B.V. nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan 2% per maand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de in rekening gebrachte bedragen prijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.

7.4 Voorts is de afnemer gehouden om aan Cranberry Terschelling B.V. de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van Cranberry Terschelling B.V.. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van Cranberry Terschelling B.V. om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de afnemer.

7.5 Indien Cranberry Terschelling B.V. een overeenkomst aangaat met een afnemer, niet handelde in de uitoefening van beroep of bedrijf (derhalve met een consument), dan is deze ook gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van Cranberry Terschelling B.V.. De buitengerechtelijke kosten die de consument dan dient te voldoen, wordt bepaald aan de hand van de staffel zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De eigendom van alle door Cranberry Terschelling B.V. aan afnemer geleverde producten blijft bij Cranberry Terschelling B.V., zolang afnemer niet aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Cranberry Terschelling B.V. heeft voldaan en gaat pas dan over op afnemer, wanneer afnemer al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Cranberry Terschelling B.V. is nagekomen.

8.2 Zolang de eigendom van een product niet op de afnemer is overgegaan, mag deze het product niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de producten verlenen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het verkrijgen van financiering voor de producten.

8.3 Indien:
a. de afnemer in staat van faillissement
wordt verklaard; of
b. de afnemer surseance van betaling is verleend; of
c. ten aanzien van de afnemer de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard; of
d. enig beslag op zijn goederen wordt
gelegd, is de afnemer verplicht om, zolang de eigendom van de geleverde producten aan Cranberry Terschelling B.V. toebehoort, Cranberry Terschelling B.V. hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslag leggende deurwaarder mee te delen, dat de producten eigendom zijn van Cranberry Terschelling B.V..

8.4 De afnemer verplicht zich om, zolang het eigendom van de geleverde producten aan Cranberry Terschelling B.V. toebehoort, Cranberry Terschelling B.V. in te lichten indien hij tot verkoop van de onroerende zaak overgaat, waarop de geleverde producten zich bevindt. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat de producten eigendom zijn van Cranberry Terschelling B.V..

8.5 Als de afnemer, na ingebrekestelling door Cranberry Terschelling B.V., in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Cranberry Terschelling B.V. gerechtigd de geleverde producten terug te halen, onverminderd de overige aan Cranberry Terschelling B.V. toekomende rechten. Afnemer verleent Cranberry Terschelling B.V. toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te halen. Afnemer zal Cranberry Terschelling B.V. daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking van de producten heeft of kan hebben plaatsgevonden. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van afnemer.

Artikel 9 GARANTIES

9.1 Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald betreffende de garantie van producten geleverd door Cranberry Terschelling B.V. geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de afnemer toekent.

9.2 Cranberry Terschelling B.V. kan bederfelijke waren aan afnemer leveren met inachtneming van de door afnemer aangegeven minimumtermijn tussen de dag van aflevering en de THT(“tenminste houdbaar tot”) datum van de zaken. Ingeval geen minimumtermijn is opgegeven, zal Cranberry Terschelling B.V. een termijn in acht nemen tussen de dag van aflevering en de THT datum die redelijk is gezien de kwetsbaarheid en bederfelijkheid van de zaken. Cranberry Terschelling B.V. levert geen garanties na het verstrijken van de op het product vermelde houdbaarheidsdatum.

9.3 Indien de geleverde zaken niet voldoen aan de door Cranberry Terschelling B.V. verstrekte garanties en er geen sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de afnemer, zal Cranberry Terschelling B.V. het product, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door afnemer, naar de uitdrukkelijke keuze van Cranberry Terschelling B.V. worden hersteld of vervangen. In geval van vervanging verbindt de afnemer zich om het te vervangen product te retourneren en de eigendom daarover over te dragen aan Cranberry Terschelling B.V..

9.4 De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of wanneer de afnemer of derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cranberry Terschelling B.V., wijzigingen aan het product hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

9.5 Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen overeengekomen is en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, is Cranberry Terschelling B.V. niet aansprakelijk voor gevolgschade.

9.6 Cranberry Terschelling B.V. staat in voor haar producten. Indien enige zaak is (door)verkocht en geleverd aan een individuele eindgebruiker dient degene die het product doorverkoopt het product niet te wijzigen, zoals de inhoud van het product of de houdbaarheidsdatum die op het product staat. Ook dient de handleiding meegeleverd te worden.

9.7 Het kan voorkomen dat Cranberry Terschelling B.V. producten dient terug te halen wegens een fout in het product of in de verpakking. Indien er sprake is van een dergelijke zogenaamde recall actie dan geldt het volgende. Afnemer dient mee te werken aan de recall. Als er naar het oordeel van Cranberry Terschelling B.V. – noodzakelijk in verband met een kwaliteits- of veiligheidsgebrek waarvoor de afnemer (mede) verantwoordelijk is, zullen alle kosten, uitgaven en schades in verband met die recall actie, inclusief kosten voor herstel, vervanging of vernietiging van de relevante zaken, volledig voor rekening komen van de afnemer.

Artikel 10 INSCHAKELING DERDEN

10.1 Cranberry Terschelling B.V. is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de overeenkomst, ook namens en op kosten van de afnemer, diensten van derden te betrekken. Indien dat plaatsvindt zal Cranberry Terschelling B.V. dit aan de afnemer kenbaar maken.

10.2 Cranberry Terschelling B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen door de informatie die van hen ontvangen is.

10.3 De afnemer geeft derden die hij bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Cranberry Terschelling B.V. en afnemer wenst te betrekken geen opdracht zonder schriftelijke toestemming van Cranberry Terschelling B.V..

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Indien Cranberry Terschelling B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

11.2 De aansprakelijkheid van Cranberry Terschelling B.V. jegens haar afnemer en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.

11.3 In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de artikel 11.2 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Cranberry Terschelling B.V. voor directe schade beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 10% van de op grond van de overeenkomst gefactureerde of te factureren bedragen.

11.4 Cranberry Terschelling B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan afnemer en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Cranberry Terschelling B.V..

11.5 De afnemer is gehouden Cranberry Terschelling B.V. te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Cranberry Terschelling B.V. mochten doen gelden. Tevens stelt de afnemer Cranberry Terschelling B.V. schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor Cranberry Terschelling B.V. kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer komen.

Artikel 12 ZEKERHEID

Cranberry Terschelling B.V. is gerechtigd van de afnemer te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Cranberry Terschelling B.V. verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Cranberry Terschelling B.V. de uitvoering van de verplichtingen van Cranberry Terschelling B.V. opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor Cranberry Terschelling B.V. uit de wet reeds voortvloeien.

Artikel 13 OVERMACHT

13.1 Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Cranberry Terschelling B.V. is die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Cranberry Terschelling B.V. kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, hack, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf of in het bedrijf van de leveranciers van Cranberry Terschelling B.V., in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids)instanties.

13.2 Indien Cranberry Terschelling B.V. door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, heeft Cranberry Terschelling B.V. het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Deze keuze is aan Cranberry Terschelling B.V.. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Cranberry Terschelling B.V. uit welke hoofde dan ook uitgesloten.

13.3 Indien Cranberry Terschelling B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Cranberry Terschelling B.V. gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14 WIJZIGINGEN IN OPDRACHT EN ANNULERING

14.1 Alle wijzigingen in de opdracht – hetzij door bijzondere opdracht van de afnemer, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, hetzij door wijzigingen in wet- en/of regelgeving – behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.
Wijzigingen in de opdracht moeten door Cranberry Terschelling B.V. schriftelijk worden aanvaard en bevestigd. Levertijden worden ingeval van meerwerk redelijkerwijze aangepast c.q. verlengd.

14.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

14.3 Indien de afnemer uit hoofde van de overeenkomst de te leveren zaken, diensten en/of werkzaamheden annuleert, nadat deze te leveren zaken, diensten en/of werkzaamheden zijn bevestigd middels een opdrachtbevestiging, dan is de afnemer de voor die opgedragen diensten en/of werkzaamheden voor 25% aan Cranberry Terschelling B.V. verschuldigd.

Artikel 15 OPSCHORTING, ONTBINDING

15.1 Cranberry Terschelling B.V. heeft het recht de overeenkomst met de afnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist:
a. Indien afnemer faillissement is geraakt, surséance van betaling aanvraagt of op enigerlei (andere) wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.
b. Indien afnemer de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomt.

15.2 Cranberry Terschelling B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Cranberry Terschelling B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
– de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de afnemer niet langer van Cranberry Terschelling B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Cranberry Terschelling B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Cranberry Terschelling B.V. kan worden gevergd.

15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Cranberry Terschelling B.V. op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Cranberry Terschelling B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

15.4 Indien Cranberry Terschelling B.V. op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 16 AANVULLENDE BEPALINGEN BIJ OVEREENKOMST OP AFSTAND

16.1 Indien de overeenkomst op afstand tot stand is gekomen zijn de bepalingen in dit artikel van toepassing op de afnemer die consument is. Een koop op afstand is uitsluitend een koop die een consument via de webshop van Cranberry Terschelling B.V. heeft gesloten.

16.2 Cranberry Terschelling B.V. zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer kan worden opgeslagen, mededelen:
a. de gegevens van Cranberry Terschelling B.V. waar de afnemer met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. informatie over de kenmerken van het product, prijs, garanties, eventueel kosten van aflevering, wijze van betaling, aflevering en uitvoering;

16.3 Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn bederfelijke producten en producten die kunnen verouderen.

16.4 De afnemer kan een overeenkomst op afstand gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de afnemer, het product heeft ontvangen of een vooraf door de afnemer aangewezen derde het product heeft ontvangen. Op de afnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige toepassing van het recht op ontbinding.

16.5 Ontbinding is niet mogelijk van een product geleverd volgens specificaties van de afnemer. Indien de afnemer de overeenkomst op afstand wil ontbinden, dan dient de afnemer dit kenbaar te maken door een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring te doen aan Cranberry Terschelling B.V.. Cranberry Terschelling B.V. bevestigt schriftelijk de ontvangst van deze verklaring.

16.6 Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product is voor risico van de afnemer vanaf het moment dat de afnemer of iemand die door de afnemer is aangewezen het product heeft ontvangen. Afnemer mag het product slechts uitpakken voor zover dat nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals afnemer dat in de winkel zou mogen doen. Indien de afnemer zelf een vervoerder heeft aangewezen, dan gaat het risico over op de afnemer vanaf het moment van ontvangst door de vervoerder.

16.7 Indien de afnemer de ontbinding inroept, dient de afnemer uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de verklaring ex artikel 16.4 het product terug in ontvangst te brengen bij Cranberry Terschelling B.V.. De verzendkosten van de afnemer om het product terug naar Cranberry Terschelling B.V. te brengen komen uitsluitend voor rekening van de afnemer.

16.8 De afnemer is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product, indien de behandeling van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

Artikel 17 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Cranberry Terschelling B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is te vinden op www.cranberrywinkel.nl/privacy-policy

Artikel 18 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op alle, door Cranberry Terschelling B.V. gesloten en te sluiten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband staande, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Artikel 19 WIJZIGEN VAN DE VOORWAARDEN

Cranberry Terschelling B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Cranberry Terschelling B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Formerum, 7 december 2020